In Fietsstad 3.0 is fietsparkeren maatwerk

20141121_164424

28 nov In Fietsstad 3.0 is fietsparkeren maatwerk

Vrijdag 21 november deden een kleine 50 fiets-afficionado’s mee aan de door het Urban Gro Lab georganiseerde brainstormsessie in de 050 fietsambassade. Een mooie mix van wetenschappers, beleidsmedewerkers, facility managers en andere praktijkexperts, studenten en gebruikers boog zich over de uitdaging om op positieve wijze het fietsparkeren te verbeteren.

Platform for Inner city Environment & Dynamics

De sessie was de eerste bijeenkomst van het Platform for Inner city Environment & Dynamics (PIED), een multidisciplinair specialistenplatform waar samengewerkt wordt in en aan Proeftuin Groningen om kennis en innovaties te ontwikkelen die het gebruik van de binnenstad ten goede komen. Door het platform worden uitdagingen voor de binnenstad gezamenlijk opgepakt. Bijvoorbeeld het verbeteren van de bereikbaarheid, de openbare ruimte of het kernwinkelgebied in Groningen. Door in de stad te experimenteren en van de stad te leren, kan bijgedragen worden aan verduurzaming en innovatieversnelling.

Uitdaging fietsparkeren

Ingrid Bolhuis, programmaleider bereikbaarheid bij de gemeente Groningen, introduceerde het onderwerp en maakte daarbij duidelijk dat de fiets en het hoge aantal fietsers in Groningen absoluut een van de kwaliteiten van de stad is. Onder de naam 050 Fietsstad werden bewoners tijdens Let’s Gro gevraagd om hun mening te geven over de fiets en om mee te denken over de toekomstige fietsstrategie. Daarmee wordt de waarde van de fiets voor de stad erkend en wordt een aanzet gegeven om internationaal voorop te blijven lopen als fietsstad. De uitdaging en ambitie is om de kwaliteiten die de stad heeft voor de fiets te vergroten en zo niet een stad te zijn waar veel gefietst wordt (fietsstad 1.0) en waar de fietsers welkom zijn (fietsstad 2.0), maar om écht in te zetten op de fiets. In fietsstad 3.0 wordt er meer gedaan dan het nodige en wordt de fiets gewaardeerd als belangrijk onderdeel van de urban fabric met de bijbehorende constante innovatie en verbetering. Voor de brainstormsessie werd dat vertaald in de vraag: ‘Welke positieve manieren kunnen we verzinnen om het fietsparkeren te verbeteren in de binnenstad?’.

Door Freek Wilkens (gemeente Groningen); Ronald Simmelink (NSA Urban Products) en Rubert Enter (Fietsersbond) werden de deelnemers verder op de hoogte gebracht van ontwikkelingen op het gebied van fietsparkeren. Onder andere een overzicht van eerdere pilots in de stad, mogelijkheden met sensoren en slimme stallingen en ideeën voor een deelfietsenplan werden gedeeld, zodat vervolgens in kleinere groepen snel stappen gemaakt konden worden.

 20141101_162111

Brainstorm uitgangspunten

Die groepen rapporteerden later over hun bevindingen en ideeën. Een aantal basisgedachten werden algemeen gedeeld. Ten eerste was er een groot enthousiasme over het toekennen van meer status aan de fiets in Groningen. Men was het erover eens dat het goed voor de stad is om op deze kwaliteiten in te zetten. De positieve benadering van de thematiek werd gewaardeerd en door de verschillende partijen overgenomen, waarbij de wens om te verbeteren een uitdaging is die voort komt uit een gewenste situatie. Ten tweede werd bij de meeste groepen duidelijk dat de basis voor fietsstad 3.0 ligt in het vergroten van de waardering voor de fiets op meerdere schaalniveaus. Zowel de overheid als de gebruiker zelf zal zich moeten realiseren hoe belangrijk de fiets in Groningen is en daarnaar handelen. Ten derde werd er veelal gekozen voor maatregelen in het kader van gedragsbeïnvloeding en niet voor ruimtelijke inrichting. Met maatwerk viel volgens de deelnemers het meest te behalen. Voor verschillende doelgroepen (bv. studenten, families, toeristen) en verschillende locaties zijn verschillende ingrepen zinvol. Ook is er een duidelijk verschil tussen korte stalling en lange stalling en is het vooral zinvol om in te spelen op verbetering op de drukste tijdstippen, bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag. Tenslotte werd het belang van kwalitatief goede parkeermogelijkheden geuit, zowel voor kort- als langparkeerders en zowel voor een fietsenrek als voor een bewaakte stalling. Door professioneel om te gaan met de stallingen en deze herkenbaar en bereikbaar te maken, kan al flink wat gedaan worden aan de benutting van de capaciteit.

Smart Cycling

Met bovenstaande gedachten werden ideeën gevormd en uitgewerkt tot meer en minder concrete maatregelen. Daarbij was er veel aandacht voor apps en andere digitale oplossingen. Door een sensor of een ander registratiemiddel aan de fiets te koppelen, wordt het gemakkelijker om goed stallen te waarderen. Bijvoorbeeld door samen te werken met ondernemers aan een beloningssysteem voor lang parkeren in een fietsenstalling. Maar sensoren en apps bieden ook kansen om gebruikers te begeleiden naar lege plekken. Door fietsen uit te rusten met een identificatiemiddel wordt het bovendien mogelijk om een slim leenfietsenplan op te starten en om meer inzicht te krijgen in fietsgedrag van mensen.

Leenfietsen

Leen- en deelfietsenplannen werden door veel groepen geopperd als mogelijk middel om het aantal stilstaande fietsen in de stad te verkleinen. Een optie is een witte fietsenplan waarbij de fietsen op meerdere plekken in de stad opgehaald en gestald kunnen worden. Maar nog effectiever is wellicht het beschikbaar stellen van privéfietsen voor bezoekers en forensen. Zo zou een toerist een weekend lang gebruik kunnen maken van een studentenfiets die anders in het stadsbalkon zou staan, of kan iemand van buiten Groningen die in de stad werkt dagelijks gebruik maken van de tweewieler van iemand die de omgekeerde beweging maakt.

Tijdelijke inpandige stallingen

Om in de binnenstad meer capaciteit te creëren (op piektijden) werd geopperd om flexibele pop-up fietsenrekken te creëren of om in leegstaande panden stallingen te creëren. Daarbij zou weer een sensor kunnen helpen om eenvoudig te registreren waar en hoe lang fietsen geparkeerd staan. Op basis daarvan kunnen belonings- of betalingssystemen ingericht worden. Ook werd voorgesteld om gebruikers te verleiden in de grote stallingen te parkeren door deze te koppelen aan andere zaken, bijvoorbeeld genoemd werden een informatiepunt, een regenjasautomaat of een stadsgarderobe.

Slimme routes

Tenslotte waren er ideeën om de routekeuze en daarmee de parkeerlocatie van fietsers te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld fietsers- en voetgangersstraten in te richten en daarmee slimme routes voor fietsers te creëren, zouden fietsers verleid kunnen worden om hun fiets op een minder druk bezochte plek te parkeren. Daarbij is de toegankelijkheid van stallingen vanaf de belangrijkste fietsroutes ook belangrijk om in de gaten te houden.

Conclusie

We fietsen in Groningen veel en daar zijn we blij mee. De uitdaging is om daar ook de waarde aan te geven die het verdient. Dat betekent inzetten op het verbeteren van de kwaliteit en voorop lopen in fietsinnovaties, maar ook meer aandacht voor de fiets van gebruikers. Als Groningen zich ontwikkelt tot fietsstad 3.0 kan de fiets een nog grotere rol gaan spelen in de stad en bijdragen aan verdere verduurzaming en een nog prettiger binnenstad. Daar hoort dan ook wel een iconisch project bij, zoals een fietsparkeermuur (zie foto voor een voorbeeld), of zoals wethouder De Rook tijdens Let’s Gro opperde: een dynamisch lichtkunstwerk waarmee bijvoorbeeld tijdelijke fietsvakken op de Grote Markt gecreëerd kunnen worden.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.