PIED

Tijdens Let’s Gro 2014 is het Platform for Inner city Environment & Dynamics (PIED) gelanceerd, met als eerste bijeenkomst een drukbezochte brainstormsessie over fietsparkeren in de binnenstad. Lees alles over binnenstadsprojecten en betrokken partijen in onze nieuwsbrieven.

 

Nieuwsbrief 1 • Nieuwsbrief 2Nieuwsbrief 3

 

Wat is PIED?

PIED is een multidisciplinair specialistenplatform, waar onderzoekers en praktijkdeskundigen gezamenlijk werken in en aan Proeftuin Groningen om kennis en innovaties te ontwikkelen die het gebruik van de binnenstad ten goede komen. Het platform biedt een plek voor onderzoeksvraag en onderzoeksopdracht om elkaar te ontmoeten en waar sterk samenhangende thema’s kunnen worden opgepakt. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan openbare ruimte, winkel- en verblijfsgebieden en bereikbaarheid. Door deze thema’s integraal aan te pakken, zal het platform ook bijdragen aan bredere doelen zoals versnelling van de duurzame mobiliteitstransitie, een innovatief klimaat in de stad en sterke verbindingen tussen wetenschap en praktijk.

 

Binnen PIED staat het gebruik van de Groningse binnenstad centraal. Het platform heeft als doel het realiseren van uitwisseling, verdieping en verspreiding van kennis over en voor gebruikers van de binnenstad, zowel fietsers als voetgangers, zowel bewoners en werknemers als consumenten. Daar waar vermenging van functies onvermijdelijk en gewenst is, draagt het platform bij aan de gezamenlijke aanpak van de uitdagingen voor de binnenstad en het leggen van verbanden tussen relevante onderzoeken en projecten.

 

In Groningen komen een aantal factoren samen die de stad tot uitstekende proeftuin voor ruimtelijk onderzoek maken. De stad is compact en divers, er zijn meerdere kennisinstellingen in en in de buurt van de stad, er is een traditie van ruimtelijke innovatie en een bestuurlijke wens om te experimenteren. PIED maakt van die proeftuin gebruik door samen te werken aan de aanpak van ruimtelijk-economische vraagstukken die een directe invloed hebben op de gebruiker van de binnenstad. Daaruit kunnen waardevolle lessen getrokken worden met betrekking tot bijvoorbeeld het verbeteren van het verblijfsklimaat en het slim gebruiken van de stedelijke dynamiek.

 

Thema’s die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, kwaliteit van de openbare ruimte, bereikbaarheid en de integratie van fietsers- en voetgangersstromen. Er is ruimte voor experimenten met zeggenschap over en van de openbare ruimte, gedragsbeïnvloeding, fietsparkeren, shared space en duurzame innovatie. Bovendien wordt door het platform ondersteuning geboden aan onderzoek naar het gebruik van de Groningse binnenstad.

 

Voor en door het platform worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te ontmoeten en om gezamenlijk (deel)vraagstukken op te pakken. De leden van het platform communiceren daarnaast met een digitale nieuwsbrief, waarvoor het Urban Gro Lab hoofdverantwoordelijke is. Het Urban Gro Lab coördineert daarnaast diverse (samenhangende) onderzoekslijnen, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen gemeente en kennisinstellingen om (jonge) onderzoekers te ondersteunen in praktijkgericht onderzoek.

 

Wilt u deelnemen in het platform, heeft u informatie die u in de volgende nieuwsbrief wilt delen, of wilt u uzelf abonneren op de nieuwsbrief, stuur dan even een mailtje naar info@urbangrolab.nl.