StudentTalks: Bas Alferink vertelt over zijn onderzoek naar een voetgangersvriendelijke binnenstad

22 feb StudentTalks: Bas Alferink vertelt over zijn onderzoek naar een voetgangersvriendelijke binnenstad

Voor deze nieuwe Student Talks hebben we masterstudent Bas Alferink gevraagd om te vertellen over zijn masterscriptie. Met het Urban Gro Lab hebben we de vraag uitgezet of studenten onderzoek wilden doen naar een voetgangersvriendelijke binnenstad. Een vraag waar de stad de komende jaren veel mee te maken zal krijgen. Bas pakte de vraag op en schreef er zijn scriptie over, informatie waar we met de Gemeente heel veel mee kunnen en als hulpmiddel kunnen gebruiken bij het maken van beleid. Hij vat zijn onderzoek hieronder kort samen:

De stad Groningen is actief bezig als het gaat om het inperken van autogebruik en het stimuleren van andere manieren van transport. Er is een sterke infrastructuur als het gaat om openbaar vervoer, en Groningen is één van de beste fietssteden van de wereld. In 2005 was 38% van alle verplaatsingen in Groningen per fiets. Tien jaar later was dit maar liefst 60%. Echter, dit heeft wel consequenties. Steeds vaker is er sprake van overlast van fietsen in het centrum van Groningen, wat hinderlijk kan zijn voor de voetganger. Wordt er niet te weinig aandacht gegeven aan de voetganger in vergelijking met alle andere verplaatsingsmogelijkheden?

Vanuit de Gemeente Groningen en het Urban Gro Lab kwam de vraag hoe de voetgangersvriendelijkheid in de binnenstad van Groningen verbeterd kan worden. Daaruit volgde de volgende onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan het centrum van Groningen worden ingericht waardoor dit toegankelijker is voor voetgangers en dit een stimulerend effect heeft op het voetgangersgebruik?’

Theorie

In mijn onderzoek heb ik inzichtelijk gemaakt wat voetgangersvriendelijkheid inhoudt en met welke mogelijke maatregelen de voetgangersvriendelijkheid in de binnenstad van Groningen verbeterd kan worden. De methoden die in het onderzoek worden gebruikt zijn een literatuuronderzoek, een analyse van beleidsdocumenten en een enquête onder de gebruikers van de binnenstad van Groningen.

Om uit te zoeken hoe de voetgangersvriendelijkheid, ook wel ‘walkability’ genoemd, verbeterd kon worden, moest eerst duidelijk worden wat dit precies inhoudt. Vandaar dat ik verscheidene wetenschappelijke artikelen hierover heb doorgenomen. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er zes belangrijke aspecten zijn die de basis vormen voor een voetgangersvriendelijke (binnen)stad. Dit zijn in willekeurige volgorde: bereikbaarheid, connectiviteit, attractiviteit, veiligheid (zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid), comfort en functiemenging. Al deze aspecten bevatten zaken zoals de aanwezigheid van genoeg ‘groen’ (attractiviteit), brede voetpaden zonder obstakels (comfort) of een goede verbinding met het openbaar vervoer (connectiviteit). Indien er niet aan één van deze zes aspecten wordt voldaan, is de aanname dat dit ten koste gaat van de voetgangersvriendelijkheid. In de figuur hieronder zijn de aspecten te zien in het conceptueel model.

conceptueel model

Resultaten

Aan de hand van het theoretisch kader is er een enquête opgesteld die ik zo breed mogelijk heb geprobeerd te verspreiden (mede door de hulp van het Urban Gro Lab) onder gebruikers van de binnenstad van Groningen. De belangrijkste bevindingen uit de enquête zijn dat er met name qua attractiviteit zaken te verbeteren zijn in de binnenstad van Groningen. Een groot gedeelte van de respondenten (67%) is van mening dat er te weinig groenvoorzieningen en zitgelegenheden zijn. Ook voelt slechts een kleine meerderheid (54%) zich aangemoedigd om als voetganger gebruik te maken van de binnenstad van Groningen. Aangezien Groningen een compacte binnenstad heeft, wordt de bereikbaarheid en de connectiviteit met het openbaar vervoer goed gewaardeerd. Met betrekking tot de veiligheid is men relatief niet tevreden over de verkeersveiligheid. Als reden wordt hiervoor gegeven dat veel oversteekplaatsen voor de voetganger niet worden gerespecteerd. De sociale veiligheid is volgens de gebruiker van de binnenstad wel op orde, wat mede te danken is aan de functiemenging in het centrum. Er zijn veel verschillende functies voorhanden; namelijk wonen, werken, winkels en overige voorzieningen.

loopbeweging2loopbeweging1

Daarnaast konden respondenten via het programma Maptionnaire lijnen tekenen (zie de afbeeldingen hierboven) bij de betreffende straten / plekken welke volgens hen het meest voetgangersvriendelijk zijn (de blauwe lijnen), of juist het minst voetgangersvriendelijk zijn (de oranje lijnen). Bij de meest voetgangersvriendelijke straten valt vooral op dat de voetgangersgebieden logischerwijs de boventoon voeren, namelijk de Herestraat, de Zwanestraat en de Poelestraat. Ook de noordzijde van de Vismarkt wordt positief gewaardeerd, waarschijnlijk komt dit door de aanwezigheid van het brede trottoir.

Over de minst voetgangersvriendelijke plekken zijn de respondenten wat meer verdeeld, echter springt er wel één route uit. 33% van de getekende lijnen bevat de route van het NS-hoofdstation naar de Vismarkt (via de Werkmanbrug, de Ubbo Emmiusstraat en de Folkingestraat). Verder valt op dat vooral oversteekplaatsen, zoals bij de Guldenstraat (tussen beide markten), bij de Korenbeurs en aan de noordkant van de Grote Markt (bij de Sint Jansstraat) als voetgagrafiekngersonvriendelijk worden ervaren. Dit bevestigt de mening van de respondent dat de verkeersveiligheid voor de voetganger verbeterd kan worden in Groningen.

Ten slotte is er de in enquête gevraagd wat men vindt van de openbare fietsenstallingen in de binnenstad van Groningen. Een kleine meerderheid vindt in meer of mindere mate dat er niet genoeg plek is om de fiets te stallen. Daaropvolgend is gevraagd welke maatregelen er dan volgens de respondent moeten worden genomen om de aanwezigheid van hinderlijk gestalde fietsen voor de voetganger te verminderen. Meer fietsvakken op straat en het weghalen van (wees)fietsen die langer dan 12 dagen op dezelfde plek staan genieten de voorkeur bij de gebruiker van de binnenstad.

Aanbevelingen

Aan de hand van de bestudeerde wetenschappelijke artikelen, beleidsdocumenten met betrekking tot de voetganger en de resultaten uit de enquête zijn er zes aanbevelingen gedaan voor een verbeterde voetgangersvriendelijkheid in Groningen. Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden van maatregelen, er zijn nog vele andere manieren om de voetganger aan de hand van de zes aspecten weer centraal te krijgen.

oplossingen

Met behulp van deze zes aspecten is de aanname dat de voetgangersvriendelijkheid in de binnenstad van Groningen verbeterd kan worden, en dit tevens een stimulerend effect heeft op het voetgangersgebruik.

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, of meer willen weten over de resultaten (met infographics), neem dan gerust contact op via het e-mailadres: basalf@hotmail.com. Daarnaast is de poster over het onderzoek te bekijken op www.graduateresearchday.nl

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie

*